Súťažný poriadok SP DH 2008 – FINÁLNA VERZIA (doplnené 4.3.2008)

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO POHÁRA MTB DH NA ROK 2008
1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
1.1 Usporiadateľom Slovenského pohára MTB DH je Gravity, s.r.o.

1.2 Slovenský pohár MTB DH 2008 je usporiadaný ako seriál pretekov a vypisovanie jednotlivých kôl sa riadi platnými športovo-technickými predpismi SZC (ďalej ŠTP SZC). Tento Súťažný poriadok (ďalej “SúP”) upresňuje ŠTP SZC a je záväzný pre všetkých účastníkov (organizátorov, rozhodcov, trénerov, pretekárov, atď. …)

1.3 Organizáciou a technickým zabezpečením je poverený cyklistický oddiel (klub) na základe vlastnej požiadavky a na základe zmluvy podpísanej s Gravity s.r.o., ako s usporiadateľom SP DH 2008.

1.4 Výsledky je povinný zaslať technický organizátor (ďalej “TO”) najneskôr do 10 dní po skončení pretekov elektronickou poštou na adresu szc@cyklistikaszc.sk .

1.5 TO má povinnosť vypracovať návrh rozpisu (propozície) súťažného kola. Tento návrh zašle najmenej 4 týždne pred konaním preteku na adresu info@gravity.sk. Schválený rozpis obdrží po odsúhlasení osobou poverenou ŠTK SZC ( Športovo – technická komisia ).

1.6 Tento Súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia Slovenského pohára na horských bicykloch.

1.7 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak platia predpisy SZC pre MTB 2008.

1.8 TO je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa organizovania športových podujatí. Zodpovedá aj za dodržanie športovo – technických predpisov platných v SZC.

1.9 Odporúča sa, aby sa TO poistil proti zodpovednosti voči tretím osobám.

1.10 Neuskutočnenie pretekov zaradených do seriálu SP MTB DH 2008 musí TO oznámiť najneskôr 30 dní pred ich plánovaným termínom na info@gravity.sk.

1.11 Na súťaž môže byť použitý len taký bicykel, ktorý spĺňa bezpečnostné a technické požiadavky pravidiel SZC pre MTB a Športovo-technických predpisov SZC pre MTB

1.12 Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre MTB a Športovo-technických predpisov SZC pre MTB

1.13 Pretekár predkladá pri registrácií k preteku: platnú licenciu SZC. V prípade, že na licencii SZC nie je fotografia, tak je potrebný i ďaľší doklad totožnosti. Prípadne vo vysokohorkých podmienkach je doporučené i úrazové poistenie pre poskytnutie prvej pomoci Horskou službou.

1.14 Pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastné nebezpečie a pri registrácií vypĺňa formúlár o vlastnej zodpovednosti za úraz a škody spôsobené sebe samému i tretím osobám. Za pretekárov do 15 rokov podpisuje formulár rodič priamo pri prezentácií, príp. iný zákonný zástupca, ktorý preberá za pretekára zodpovednosť. V danom prípade musí byť uvedené splnomocnenie overené notárom.

1.15 Hlavného rozhodcu pretekov SP MTB navrhuje Komisia MTB DH.

1.16 Ďalších rozhodcov deleguje Komisia MTB DH na požiadanie TO.

1.17 Štartovné pri pretekoch SP MTB DH je stanovené na 300.- Sk pre kategórie Elite, Ženy, Juniori, Hardtail, Masters, Hobby full. Pre kategóriu Žiaci je stanovené na 100.-Sk

1.18 Víťazom SP sa stáva pretekár s najvyšším počtom dosiahnutých bodov, po odčítaní najhoršieho bodového výsledku (body sčítané zo semifinálovej a finálovej jazdy daného kola)

1.19 Pretekár môže byť hodnotený len v jednej kategórii, podľa veku pretekára, alebo podľa typu bicykla.

1.20 V priebehu sezóny, nie je možné prejsť z kategórie hobby do kategórie muži, juniori, veteráni a opačne. Pokiaľ si pretekár kategórie hardtail zaobstará celoodpružený bicykel počas sezóny, môže prestúpiť do kategórie hobby s tým, že body z predchádzajúcich kôl nebudu rátané do konečného poriadku. Nie je však možné prestúpiť z hobby do kategórie hobby hardtail.

1.21 Majstrom SR sa môže stať len držiteľ licencie SZC. Majster Slovenska bude vyhlásený v kategóriách Muži, Juniori, Ženy, Žiaci, Masters a Hardtail.

1.22 Víťaz kategórie na MSR bude vyhlásený len vtedy, ak sa na štart postavia najmenej 5 súťažiaci z troch rôznych klubov.

1.23 V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
a/ lepšie umiestnenie na MSR
b/ vyšší počet lepších umiestnení počas seriálu SP
c/ väčší počet absolvovaných kôl seriálu SP
d/ nižší vek pretekára ( u veteránov opačne )

1.24 Hodnotenie oddielov (klubov). Do tohto hodnotenia sa započítavajú body 3 najlepších členov z hodnotenia jednotlivcov v celkovom hodnotení. Toto ustanovenie platí pre všetky kategórie.

2. KATEGÓRIE

2.1 Kategórie:
A. Elite – ( 1989 a starší ) muži U23 a Elite
B. Ženy – ( 1993 a staršie ) 15 a viac rokov
C. Juniori – ( 1990 – 1993 ) 15 – 18 rokov
D. Žiaci – ( 1994 – 1996 ) 12 – 14 rokov
- štartovať môžu pretekári na bicykli s pevným i celoodpruženým rámom
E. Masters – ( 1978 a starší ) 30 a viac rokov
F. Hardtail - držitelia licencie Juniori ( pretekári na HT bicykli mladší ako 18 rokov ) a Cyklistika pre všetkých (CPV) (alebo národná ekvivalentná licencia podľa špecifikácie UCI)
– štartovať môžu pretekári výhradne na bicykli s pevným rámom.
G. Hobby - môžu štartovať držitelia licencie Cyklistika pre všetkých (CPV) starší ako 18 rokov ( alebo národná ekvivalentná licencia podľa špecifikácie UCI )

2.2 Pretekári do 18 rokov musia byť držiteľmi licencie kategórie Juniori a musia mať klubovú príslušnosť.

2.3 Licenciu je možné v krajnom prípade vybaviť i v mieste konania, v deň konania preteku pri registrácií. Nasledovné vystavenie licencie na SZC vyžaduje fotografiu ( 2,5 x 3,5 cm ). Cena licencie CPV je stanovená na 80.- Sk + 20.- Sk poštovné. Komisia MTB DH/4X stanovila príplatok vo výške 200.- Sk za vybavenie licencie na mieste konania, čím celková cena za licenciu CPV vybavovanú na mieste pretekov je 300.- Sk.

3. BODOVANIE

3.1 Body za umiestnenie sa prideľujú podľa tejto tabuľky:

Umiestnenie

Finále/Semi

Umiestnenie

Finále/Semi

1.

50 (25)

16.

15 (5)

2.

45 (22)

17.

14 (4)

3.

40 (20)

18.

13 (3)

4.

35 (18)

19.

12 (2)

5.

33 (16)

20.

11(1)

6.

31 (15)

21.

10

7.

29 (14)

22.

9

8.

27 (13)

23.

8

9.

25 (12)

24.

7

10.

23 (11)

25.

6

11.

20 (10)

26.

5

12.

19 (9)

27.

4

13.

18 (8)

28.

3

14.

17 (7)

29.

2

15.

16 (6)

30.

1

Bodovanie finále a semifinále (semifinale – body v zátvorke)

3.2 Jazda semifinále: určuje poradie štartu vo finále a udeľuje body dvadsiatim najrýchlejšim do celkového hodnotenia pohára.

3.3 Jazda finále: určuje rozhodujúci čas pre celkové umiestnenie a udeľuje body do celkového hodnotenie pohára.

3.4 Pretekári budú musieť absolvovať jednu povinnú tréningovú jazdu počas ktorej prejdu štartom i cieľom bez zastavovania na trati.

3.5 Každý pretekár musí prejsť cieľom kvalifikačnej jazdy, a to do 30 min od svojho prideleného štartovného času. V opačnom prípade bude diskvalifikovaný a nebude pripustený na štart finálovej jazdy.

3.6 V prípade extrémneho počtu pretekárov v kategórii Hobby a Hardtail, si hlavný rozhodca vyhradzuje právo upraviť počet pretekárov v uvedených kategóriach pre postup do finále.

3.7 Pre celkové hodnotenie SP DH sa bude z počtu pretekov škrtať jeden najhorší výsledok. Najhorším výsledkom sa rozumie, najnižši dosiahnutý súčet semifinálovej a finálovej jazdy.

3.8 Štartovné čísla budú vratné, čiže po každom ukončení kola budú čísla odovzdané organizátorovi. Pretekárom sa zakazuje akákoľvek úprava štartovného čísla. Pokuta za úmyselné poškodenie štartovného čisla je 100.- Sk

4. KALENDÁR PRETEKOV SP 2008

Máj

24. – 25.

1. kolo SP DH Polomka
Jún

21. – 22.

2. kolo SP DH Donovaly
Júl

19. – 20.

3. kolo SP DH+ MSR Plejsy
August

9. – 10 .

4. kolo SP DH Veľká Rača
September

6. – 7.

5. kolo SP DH Drienica
September

20. – 21.

6. kolo SP DH Vrátna

5. MINIMÁLNE CENY A ODMENY

 

1.

2.

3.

4.

5.

Muži

5000

4000

3000

2000

1000

Juniori

1500

1000

800

500

300

Ženy

1500

vecné

vecné

Masters

1000

vecné

vecné

Žiaci

vecné

vecné

vecné

Hardtail

1000

800

500

Hobby

1000

vecné

vecné

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Prihlasovanie na preteky bude prebiehať na oficiálnej stránke SP DH www.downhill.sk.

6.2 Povinnosťou TO je najneskôr do 20 minút po skončení kategórie umiestniť na viditeľnom mieste (v kancelárii pretekov resp. v blízkosti cieľa) oficiálne poradie s podpisom hl. rozhodcu i riaditeľa pretekov. Za správne poradie a urýchlené zverejnenie zodpovedá hl. rozhodca a riaditeľ pretekov. Len po tomto zverejnení a 10 minútovej čakacej lehote môžu byť odovzdané ceny a poradie môže byť uvedené do zápisu o pretekoch (do výsledkov).

6.3 Tento súťažný poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov pretekov v zjazde horských bicyklov v seriáli Slovenského pohára a Majstrovstiev SR v roku 2008.

V Košiciach, dňa 18.12.2007 Mgr. Tomáš Vrbovský – usporiadateľ

V Bratislave dňa 14.2.2008 Natalia Bellová – komisia MTB DH/4X