Súťažný poriadok SP DH 2007

V sutaznom poriadku dochadza k zmenam, kedze sa odteraz bude jazdit na jednu finalovu jazdu, ktora bude rozhodovat o konecnom poradi. Komisia chce tymto dosiahnut vacsiu pripravenost pretekarov i na

preteky v zahranici, kedze vsade sa uz jazdi na jednu finalovu jazdu a nasi pretekari su zvyknuti spoliehat sa na “druhu sancu”.

Ako druhu novinku zavadzame kategoriu ZIACI do ktorej budu spadat 12 az 15 rocni chlapci a dievcata. Tymto chceme umoznit i tym najmladsim aby sa mohli zucastnovat na oficialnych pretekoch, trenovat so skusenejsimi jazdcami a dufame, ze tymto casom posilnime konkurenciu a uroven juniorskej kategorie v SP DH, a ze pretekarov hodnych ucasti na medzinarodnych pretekoch v kategorii juniori, cize 17-18 rokov bude cim dalej tym viac.

Lokality kol SP DH, ktore nie su presne uvedene v Sutaznom poriadku upresnime cim skor na tychto web strankach.

Iste je, ze 1. kolo SP DH sa neuskutocni v Bratislave, ako to bolo mylne uvedene na niektorych webovych strankach.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO POHÁRA MTB DH NA ROK 2007

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1.1 Usporiadateľom Slovenského pohára MTB DH je Slovenský Zväz Cyklistiky

1.2 Slovenský pohár MTB DH 2007 je usporiadaný ako seriál pretekov a vypisovanie jednotlivých kôl sa riadi platnými športovo-technickými predpismi SZC (ďalej ŠTP SZC). Tento Súťažný poriadok (ďalej “SúP”) upresňuje ŠTP SZC a je záväzný pre všetkých účastníkov (organizátorov, rozhodcov, trénerov, pretekárov, atď. …)

1.3 Organizáciou a technickým zabezpečením je poverený cyklistický oddiel (klub) na základe vlastnej požiadavky, ktorý vyhodnotila Športovo- technická komisia (ďalej “ŠTK SZC”) a schválil Výkonný výbor SZC (ďalej “VV SZC”).

1.4 Výsledky je povinný zaslať technický organizátor (ďalej “TO”) najneskôr do 10 dní po skončení pretekov elektronickou poštou na adresu szc@cyklistikaszc.sk .

1.5 TO má povinnosť vypracovať návrh rozpisu (propozície) súťažného kola. Tento návrh zašle najmenej 3 týždne pred konaním preteku na adresu dh@cyklistikaszc.sk a natybell@hotmail.com. Schválený rozpis obdrží po odsúhlasení osobou poverenou ŠTK SZC.

1.6 Tento Súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia Slovenského pohára na horských bicykloch.

1.7 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak platia predpisy SZC pre MTB 2007.

1.8 TO je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa organizovania športových podujatí. Zodpovedá aj za dodržanie športovo – technických predpisov platných v SZC.

1.9 Odporúča sa, aby sa TO poistil proti zodpovednosti voči tretím osobám.

1.10 Neuskutočnenie pretekov zaradených do seriálu SP MTB DH 2007 musí TO oznámiť najneskôr 30 dní pred ich plánovaným termínom na dh@cyklistikaszc.sk a natybell@hotmail.com.

1.11 Na súťaž môže byť použitý len taký bicykel, ktorý spĺňa bezpečnostné a technické požiadavky pravidiel SZC pre MTB a Športovo-technických predpisov SZC pre MTB

1.12 Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre MTB a Športovo-technických predpisov SZC pre MTB

1.13 Pretekár predkladá pri registrácií k preteku: platnú licenciu SZC. V prípade, že na licencii SZC nie je fotografia, tak je potrebný i ďaľší doklad totožnosti. Prípadne vo vysokohorkých podmienkach je doporučené i úrazové poistenie pre poskytnutie prvej pomoci Horskou službou.

1.14 Pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastné nebezpečie a pri registrácií vypĺňa formúlár o vlastnej zodpovednosti za úraz a škody spôsobené sebe samému i tretím osobám. Za pretekárov do 18 rokov podpisuje formulár rodič priamo pri prezentácií, príp. iný zákonný zástupca, ktorý preberá za pretekára zodpovednosť.

1.15 Hlavného rozhodcu pretekov SP MTB navrhuje Komisia MTB DH.

1.16 Ďalších rozhodcov deleguje Komisia MTB DH na požiadanie TO.

1.17 Štartovné pri pretekoch SP a MSR MTB DH je stanovené na 250.- Sk pre kategórie Muži, Ženy, Juniori, Hardtail, Masters, Hobby full.Pre kategóriu Žiaci je stanovené na 100.-Sk

1.18 Víťaz kategórie bude vyhlásený len vtedy, ak sa na štart postavia najmenej 3 súťažiaci.

1.19 Víťazom SP sa stáva pretekár s najvyšším počtom dosiahnutých bodov, po odčítaní najhoršieho bodového výsledku (body sčítané zo semifinálovej a finálovej jazdy daného kola)

1.20 Pretekár môže byť hodnotený len v jednej kategórii, podľa veku pretekára, alebo podľa typu bicykla.

1.21 V priebehu sezóny, nie je možné meniť kategóriu.

1.22 Majstrom SR sa môže stať len držiteľ licencie SZC. Majster Slovenska bude vyhlásený v kategóriách Muži, Juniori, Ženy, Žiaci, Masters a Hardtail.

1.23 V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
a/ lepšie umiestnenie na MSR
b/ vyšší počet lepších umiestnení počas seriálu SP
c/ väčší počet absolvovaných kôl seriálu SP
d/ nižší vek pretekára ( u veteránov opačne )

1.24 Hodnotenie oddielov (klubov). Do tohto hodnotenia sa započítavajú body 3 najlepších členov z hodnotenia jednotlivcov v celkovom hodnotení. Toto ustanovenie platí pre všetky kategórie.

2. KATEGÓRIE

2.1 Kategórie:
A. Muži – ( 1978 – 1988 ) muži U23 a Elite
B. Ženy – ( 1991 a skôr narodené ) 15 a viac rokov
C. Juniori – ( 1989 – 1992 ) 15 – 18 rokov
D. Žiaci – ( 1993 – 1995 ) 12 – 15 rokov
- štartovať môžu pretekári na bicykli s pevným i celoodpruženým rámom
E. Masters – ( 1977 a starší ) 30 a viac rokov
F. Hardtail – držitelia licencie Juniori a Cyklistika pre všetkých (CPV) starší ako 18 rokov (alebo národná ekvivalentná licencia podľa špecifikácie UCI)
– štartovať môžu pretekári výhradne na bicykli s pevným rámom.
G. CPV Full – môžu štartovať držitelia licencie Cyklistika pre všetkých starší ako 18 rokov ( alebo národná ekvivalentná licencia podľa špecifikácie UCI )

2.2 Pretekári do 18 rokov musia byť držiteľmi licencie kategórie Juniori

2.3 Licenciu je možné v krajnom prípade vybaviť i v mieste konania, v deň konania preteku pri registrácií. Nasledovné vystavenie licencie na SZC vyžaduje fotografiu ( 2,5 x 3,5 cm ). Cena licencie CPV je stanovená na 80.- Sk, Žiaci na 80.-Sk, Juniori na 150.-Sk, Masters 300.-Sk a Elite na 400.-Sk

3. BODOVANIE

3.1 Body za umiestnenie sa prideľujú podľa tejto tabuľky:

Umiestnenie

Finále/Semi

Umiestnenie

Finále/Semi

1.

50 (15)

16.

15

2.

45 (14)

17.

14

3.

40 (13)

18.

13

4.

35 (12)

19.

12

5.

33 (11)

20.

11

6.

31 (10)

21.

10

7.

29 (9)

22.

9

8.

27 (8)

23.

8

9.

25 (7)

24.

7

10.

23 (6)

25.

6

11.

20 (5)

26.

5

12.

19 (4)

27.

4

13.

18 (3)

28.

3

14.

17 (2)

29.

2

15.

16 (1)

30.

1

Bodovanie finále a semifinále (semifinale – body v zátvorke)

3.2 Jazda semifinále: určuje poradie štartu vo finále a udeľuje body pätnástim najrýchlejšim do celkového hodnotenia pohára.

3.3 Jazda finále: určuje rozhodujúci čas pre celkové umiestnenie a udeľuje body do celkového hodnotenie pohára.

3.4 Pretekári budú musieť absolvovať jednu povinnú tréningovú jazdu počas ktorej prejdu štartom i cieľom bez zastavovania na trati.

4. KALENDÁR PRETEKOV SP 2007

Máj

05.-06.

1. kolo SP DH

?

Jún

16.-17.

2. kolo SP DH

Donovaly

Júl

21.-22.

3. kolo SP DH+ MSR

V.Rača

August

11.-12. al. 25.-26 .

4. kolo SP DH

Jasná

September

22.-23.

5. kolo SP DH

?

5. MINIMÁLNE CENY A ODMENY

1.

2.

3.

4.

5.

Muži

5000

4000

3000

2000

1000

Juniori

1500

1000

800

500

300

Ženy

1500

vecné

vecné

Masters

1000

vecné

vecné

Žiaci

vecné

vecné

vecné

Hardtail

vecné

vecné

vecné

CPV Full

vecné

vecné

vecné

5.1 Výška minimálnych cien neobmedzuje TO k vyplateniu vyšších odmien.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Prihlasovanie na SP DH bude prebiehať na www.downhill.sk.

6.2 Povinnosťou TO je najneskôr do 20 minút po skončení kategórie umiestniť na viditeľnom mieste (v kancelárii pretekov resp. v blízkosti cieľa) oficiálne poradie s podpisom hl. rozhodcu i riaditeľa pretekov. Za správne poradie a urýchlené zverejnenie zodpovedá hl. rozhodca a riaditeľ pretekov. Len po tomto zverejnení a 10 minútovej čakacej lehote môžu byť odovzdané ceny a poradie môže byť uvedené do zápisu o pretekoch (do výsledkov).

6.3 Tento súťažný poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov pretekov v zjazde horských bicyklov v seriáli Slovenského pohára a Majstrovstiev SR v roku 2007.

V Bratislave, dňa 09.04.2007

Natalia Bellová Milan Novosad
Komisia MTB DH/4X predseda ŠTK SZC