Súťažný poriadok SP DH 2006 – Finálna verzia

Posledná verzia súťažného poriadku SP 2006 aj s dodatkom:
SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO POHÁRA MTB DH NA ROK 2006 – SPECIALIZED DH CUP 2006

Článok 1
1.1 Usporiadateľom Slovenského pohára MTB DH jeSlovenský zväz cyklistiky v spolupráci s Gravity, s.r.o., ktorá z pravidla poveruje inú osobu technickou realizáciou jednotlivého kola. Táto osoba má štatút organizačno – technického realizátora ( OTR ).
1.2 Slovenský pohár MTB DH 2006 je usporiadaný ako seriál pretekov.
1.3 Súčasťou seriálu SP MTB DH sú aj Majstrovstvá Slovenska.
1.4 Na súťaž môže byť použitý len taký bicykel, ktorý spĺňa bezpečnostné a technické požiadavky UCI. Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných predpisov UCI.
1.5 Oficiálnou stránkou Specialized DH Cupu je www.downhill.sk.

Článok 2

2.1 Tento Súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia Slovenského pohára na horských bicykloch.
2.2 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak platia predpisy UCI pre MTB 2006.
2.3 OTR je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa organizovania športových podujatí. Zodpovedá aj za dodržanie športovo – technických predpisov platných v SZC.
2.4 Odporúča sa, aby sa OTR poistil proti zodpovednosti voči tretím osobám.
2.5 Usporiadateľ zaručuje povoliť OTR, ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny, postaviť komerčné stánky v blízkosti štartu a cieľa, zároveň si však vyhradzuje právo umiestniť komerčné stánky oficiálnych partnerov Slovenského pohára v priestore štartu a cieľa.

Článok 3

3.1 OTR má povinnosť vypracovať návrh rozpisu súťažného kola. Tento návrh zašle najmenej 30 dní pred konaním preteku na adresu info@gravity.sk. Schválený rozpis obdrží po vzájomnom odsúhlasení osobou poverenou ŠTK SZC a Gravity s.r.o.

Článok 4

4.1 Hlavného rozhodcu pretekov SP MTB navrhuje Komisia MTB DH.
4.2 Ďalších rozhodcov deleguje K MTB na požiadanie OTR.

Článok 5

5.1 Neuskutočnenie pretekov zaradených do seriálu SP MTB DH 2006 musí OTR oznámiť najneskôr 30 dní pred ich plánovaným termínom na info@gravity.sk.
5.2 Podľa článku 6.1 sa postupuje aj pri zmene termínu konania alebo miesta pretekov.

Článok 6

6.1 Štartovné pri pretekoch MTB DH je stanovené na 250.- Sk pri prihlásení elektronickou formou, 350.- Sk pri prihlásení na mieste pre všetky kategórie. Štartovné v kategórii Ženy sa stanovuje na 0.- Sk.
6.2 Elektronické prihlasovanie bude prebiehať na www.downhill.sk
6.3 Obsah elektronickej prihlášky:
• UCI kód
• Meno a priezvisko
• Klubová príslušnosť (bez klubovej príslušnosti uveďte Mesto)
• Kategória
6.4 Víťaz kategórie bude vyhlásený len vtedy, ak sa na štart postavia najmenej 3 súťažiaci.
6.5 Majstrom SR sa môže stať len držiteľ licencie SZC. Majster Slovenska bude vyhlásený v kategóriách Muži, Juniori, Ženy, Masters a Hardtail.
6.6 Víťazom SP sa stáva pretekár s najvyšším počtom dosiahnutých bodov, po odčítaní najhoršieho výsledku.
6.7 V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
a/ lepšie umiestnenie na MSR
b/ vyšší počet lepších umiestnení počas seriálu SP
c/ nižší vek pretekára ( u veteránov opačne )
6.8 Pretekár môže byť hodnotený len v jednej kategórii podľa vydanej licencie, alebo podľa veku pretekára.
6.9 V priebehu sezóny, nie je možné meniť kategóriu.

Článok 7

Slovenský pohár v zjazde 2006

7.1 Termínová listina: článok 8.
7.2 Kategórie:
A. Muži – ( 1977 – 1987 ) muži U23 a Elite
B. Ženy – ( 1990 a skôr narodené ) – 15 a viac rokov
C. Juniori – ( 1988 – 1991 ) – 15 – 18 rokov
D. Masters – ( 1976 a starší ) – 30 a viac rokov
E. Hardtail – držitelia licencie Juniori a Cyklistika pre všetkých starší ako 18 rokov (alebo národná ekvivalentná licencia podľa špecifikácie UCI)
– štartovať môžu pretekári výhradne na bicykli s pevným rámom.
F. CPV Full – môžu štartovať držitelia licencie Cyklistika pre všetkých starší ako 18 rokov ( alebo národná ekvivalentná licencia podľa špecifikácie UCI )

Licenciu je možné v krajnom prípade vybaviť i v mieste konania a v deň konania preteku. Nasledovné vystavenie licencie vyžaduje fotografiu ( 2,5 x 3,5 cm ). Cena licencie CPV je stanovená na 80.- Sk, Juniori na 150.-Sk, Masters 300.-Sk a Elite na 400.-Sk.

7.3 Body za umiestnenie sa prideľujú podľa tejto tabuľky

Miesto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 45 40 35 33 31 29 27 25 Bodov
1_. 23 20 19 18 17 16 15 14 13 12 Bodov
2_. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Body
3_. 1

Článok 8

Kalendár pretekov 2006

uzávierka online prihlášok
20.-21.05. POLOMKA DHI 1 17.05.2006
10.-11.06. NITRA DHI 2 07.06.2006
01.-02.07. ŽILINA DHI 3 28.06.2006
15.-16.07. DONOVALY DHI 4 (MSR) 12.07.2006
12.-13.08. CHVATIMECH DHI 5 09.08.2006
02.-03.09. BRATISLAVA DHI 6 (Finále) 30.08.2006

Článok 9

Zjazd
1. 2. 3. 4. 5.
Muži 3000 2000 1000 800 500
Juniori 1500 1000 800
Ženy 1000 vecné vecné
Masters 1000 vecné vecné
Hardtail 1000 vecné vecné
CPV Full 1000 vecné vecné

9.1 Výška minimálnych cien neobmedzuje OTR k vyplateniu vyšších odmien.

Článok 10

10.1 Výklad ustanovení tohto súťažného poriadku prináleží výlučne K MTB.
10.2 Tento súťažný poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov pretekov horských bicyklov v seriáli Slovenského pohára a Majstrovstiev SR v roku 2006.

V Brezne, dňa 09.02.2006 Mgr. Tomáš Vrbovský

DODATOK Č.1 K SÚŤAŽNÉMU PORIADKU

Radi by sme oboznámili jazdcov, ktorí tento rok požiadali, alebo sa chystajú požiadať o vystavenie licencie Cyklistika pre všetkých – CPV, (po zrušení kategórie Hobby a po zavedení povinného členstva v SZC pre účasť na pretekoch Slovenského Pohára a pretekoch uvedených v oficiálnom kalendári SZC), že tento rok ešte bude umožnené držiteľom tejto licencie „pretekať“ v Slovenskom pohári, keďže realita slovenských pretekov je osobitná a líši sa od podmienok v iných krajinách, ale od budúceho roku 2007 sa držitelia licencie CPV budú môcť zúčastňovať len jednotlivých podujatí, ktoré nebudú hodnotené celkovým rebríčkom a nebudú spadať pod Slovenský pohár, keďže táto licencia bola zavedená do funkčnosti UCI pre cykloturistov a nie pretekárov v sériových pretekoch, ktorí majú záujem o vyhodnocovanie ich podujatia.
Na základe toho budú musieť záujemci o jazdenie v Slovenskom pohári požiadať o vystavenie licencie v kategórií MUŽI, JUNIORI, MASTERS alebo ŽENY, či už v rámci niektorého z klubov alebo bez klubovej príslušnosti.
Tí, ktorí sa rozhodnú aj naďalej byť držiteľom licencie CPV budú môcť jazdiť počas kôl Slovenského pohára ale ich kategória nebude spadať do Slovenského Pohára a nebude mať rebríček, t.z., že bude vždy vyhodnotené iba „Podujatie CPV“ toho daného dňa.
Pre lepšie pochopenie kategórie CPV môžete nahliadnuť do
medzinárodného kalendára podujatí Cycling for All
Myslím, že rozdiel medzi pretekárom Slovenského pohára v zjazde a držiteľom licencie CPV od roku 2007 je viditeľný..

V Bratislave, dňa 10.03.2006 Natália Bellová