Súťažný poriadok RIDE Cup 2009

1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
RIDE Cup 2009 je seriál Open pretekov s medzinárodnou účasťou v disciplíne Downhill (DH).

Mountainbike Downhill (zjazd na horských bicykloch) sú preteky jednotlivcov na čas po presne vytýčenej trati. Trať má prevažne klesajúci charakter a vedie prevažne horským terénom. Zvíťazí pretekár, ktorý prejde trať v najkratšom čase vo svojej kategórii. Z dvoch meraných jázd sa do výsledku počíta čas lepšej z nich. Diskvalifikovaný bude pretekár, ktorý neprejde štartom alebo cieľom, vybočí z trate mimo vyznačenej oblasti (cez označovaciu pásku), alebo inak poruší tento súťažný poriadok, prípadne iné všeobecne záväzné pravidlá.

2 USPORIADATEĽ
Športový klub RIDE Slovakia

3 TERMÍNY A MIESTA
Sobota 9. máj – Podkonice
Nedeľa 5. júl – Donovaly (Finále)

4 ČASOVÝ HARMONOGRAM
Bude zverejnený v propozíciách k jednotlivým pretekom

5 KATEGÓRIE
Muži Open (M): 1980 – 1990
Juniori Open (J): 1991 – 1994
Sport Open (S): 1980 – 1994 (štart len na bicykli s odpruženým rámom)
Hardtail Open (H): 1980 – 1994 (štart len na bicykli s pevným rámom)
Masters Open (MS): 1909 – 1979
Ženy Open (Z): 1909 – 1994
Youngsters Open (Y): 1995 – 1997

Na štart v RIDE Cupe nie je potrebná licencia žiadnej federácie ani klubová príslušnosť

Poradie štartu kategórií je nasledovné: 1. Y, 2. Z, 3. MS, 4. H, 5. S, 6. J, 7. M. Medzi štartom jednotlivých kategórií je cez finálové jazdy pauza minimálne 3 minúty

6 PODMIENKY ŠTARTU
Muži Open, Masters Open
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, hrude, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, okuliare, kotúčové brzdy

Juniori Open, Sport Open, Hardtail Open, Ženy Open
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, hrude, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári do 18 rokov (okrem kategórie Juniori) musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu (stiahnete si ho z www.ride.sk v časti Download)
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Youngsters Open
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, hrude, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu (prípadne sú povinní doniesť originál prehlásenia overený notárom)
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

7 PRIHLÁŠKY
Online na www.downhill.sk nasledovne:
- DH Podkonice od 20.4.2009 do 4.5.2009 (do 20.00hod.)
- DH Donovaly od 15.6.2009 do 29.6.2009 (do 20.00hod.)

Kto sa neprihlási online, má možnosť prihlásiť sa aj pri prezentácii počas pretekov (podľa časového harmonogramu jednotlivých kôl)

8 PRIDEĽOVANIE ŠTARTOVÝCH ČÍSEL 
Štartové čísla budú prideľované pri prezentácii nasledovne:
Muži Open (M): čísla 1 – 99
Juniori Open (J): čísla 101 – 199
Sport Open (S): čísla 201 – 399
Hardtail Open (H): čísla 401 – 499
Masters Open (MS): čísla 501 – 599
Ženy Open (Z): čísla 601 – 699
Youngsters Open (Y): čísla 701 – 799

9 POPLATKY
Štartovné
Pre všetky kategórie rovnako: Prihlásení online 10€, prihlásení na mieste 15€. Štartovné sa nevracia
Vývozné
Podľa dohodnutého cenníka a pravidiel v jednotlivých lokalitách (bude zverejnené v propozíciách)

10 ODMENY
Vecné

Víťaz môže byť vyhlásený, len ak na štart nastúpia minimálne traja pretekári v jeho kategórii. Prví traja pretekári každej kategórie budú odmenení za podmienky, že celkový počet pretekárov v danej kategórii bude minimálne dvojnásobný

11 HODNOTENIE
Absolútnym víťazom RIDE Cupu sa stáva jazdec s najvyšším počtom získaných bodov. Body budú prideľované podľa nasledujúcej tabuľky:
Umiestnenie #1 Podkonice #2 Donovaly
1. 100 130
2. 95 124
3. 90 117
4. 85 111
5. 80 104
6. 70 91
7. 60 78
8. 50 65
9. 40 52
10. 30 39
11. 25 33
12. 20 26
13. 15 20
14. 12 16
15. 10 13
16. 8 10
17. 6 8
18. 4 5
19. 2 3
20. 1 2
Do celkového hodnotenia sa počíta súčet bodov za všetky preteky a bude hodnotená každá kategória osobitne. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie na Finále. Ak pretekár v priebehu sezóny zmení kategóriu, stráca nárok na bodovanie v rebríčku.

12 OSTATNÉ USTANOVENIA 
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
Pretekár svojim štartom potvrdzuje, že si prečítal tento Súťažný poriadok a propozície k jednotlivým pretekom a že spĺňa všetky podmienky štartu
Pretekár musí počas povinného tréningu absolvovať minimálne dve tréningové jazdy a oboznámiť sa s traťou, čo potvrdzuje svojím štartom vo finálových jazdách
Pretekárom, ktorí nestihnú čas svojho štartu, nebude umožnené v danej jazde štartovať
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu, pre Donovaly je nutné poistenie pre zásahy Horskej služby
V prípade vysokého počtu pretekárov si organizátor vyhradzuje právo zredukovať počet štartujúcich v druhej jazde

Mimo termínu pretekov je zakázané na tratiach jazdiť, pokiaľ to nebude oficiálne oznámené
Zdravotná starostlivosť bude na trati len v deň pretekov, ak nebude oznámené inak

Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem (zákon č. 543/2002 Z.z.)
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií

Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné a klubové stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom (žiadatelia musia túto požiadavku nahlásiť emailom organizátorovi najneskôr týždeň pred pretekmi)
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch
Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa
V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu)

Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.ride.sk,www.downhill.sk a na partnerských stránkach

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento Súťažný poriadok (aktuálna verzia bude vždy k dispozícii na www.ride.sk v časti Download)

V Podkoniciach, 12.4.2009, Ing. Štefan Čeman